DANH SÁCH CHEAT CỦA THE SIMS 4: WEREWOLVES

Cách mở bảng nhập cheat
Win: Ctrl + Shift + C
MacOS: Command/Control + Shift + C
PlayStation: L1 + R1 + L2 + R2 (Giữ cùng lúc 4 nút)
Xbox: LB + RB + LT + RT (Giữ cùng lúc 4 nút)

Nhập testingcheats true (hoặc testingcheats on) trước khi dùng các mã bên dưới.

BIẾN ĐỔI

Quên biến Sim của bạn thành người sói? Hoặc chỉ muốn bỏ qua phần người sói trong quá trình biến đổi, có một trò gian lận để biến Sim của bạn trở thành người sói. Trong khi đó, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc trở thành một người sói hoặc chỉ đơn giản là muốn bỏ qua quá trình này.

HIỆU ỨNGCHEAT
Biến Sim của bạn thành người sóitraits.equip_trait trait_occultwerewolf
Biến người sói thành Sim thông thườngtraits.remove_trait trait_occultwerewolf

KIỂU BIẾN ĐỔI KHÁC

HIỆU ỨNGCHEAT
Hoàn thành tốc độ người sói hiện tạiaspirations.complete_current_milestone
Thêm XP vào Tiến trình Người sóistats.set_stat rankedStatistic_Werewolf_Progression X [Thay đổi ‘X’ thành lượng XP bạn muốn thêm vào]

Cấp độ của người sói

Rank
Runt: 200
Prime: 700
Veteran: 1600
Apex: 3000

ĐẶC ĐIỂM

Đây là rất nhiều đặc điểm của người sói có sẵn trong trò chơi. Một số hiển thị ra, nhưng một số khác bị ẩn. Những gian lận này thêm các đặc điểm vào Sim hiện tại được chọn. Nếu bạn muốn xóa các đặc điểm thay vì thêm chúng, hãy thay thế traits.equip_trait bằng traits.remove_trait trong cheat.

HIỆU ỨNG ĐẶC ĐIỂMCHEAT
Friend of the Wildfangstraits.equip_trait trait_WerewolfPack_FriendB
Friend of the Moonwood Collectivetraits.equip_trait trait_WerewolfPack_FriendA
Refined Lupinetraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_AspirationTraits_BetterFuryControl
Fanged Friendtraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_AspirationTraits_FriendlyWolf
Chomp Championtraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_AspirationTraits_BetterTurning
Werewolf Allytraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_AspirationTraits_FormerLycan
Threatening Presencetraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_AspirationTraits_MoreFear
Dormant Wolftraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_DormantWolf
Lunar Confidanttraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_InitiationBonusTrait
Greater Wolf Bloodtraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_GreaterWolfBlood

TÍNH KHÍ

Tính khí là những khả năng mà Người sói mở khóa và mua theo thời gian. Tuy nhiên, với những trò gian lận, một người sói không cần phải lo lắng về thứ hạng hay tính khí đã được mở khóa hay chưa. Để thêm tính khí, cần sử dụng traits.equip_trait. Nhưng nếu bạn muốn loại bỏ tính khí, hãy thay thế traits.equip_trait bằng traits.remove_trait.

HIỆU ỨNGCHEAT
Night Wolftraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_NightWolf
Survival Instinctstraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_SurvivalInstincts
Restless Animaltraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_RestlessAnimal
Wolf Braintraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_WolfBrain
Wracked With Guilttraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_WrackedWithGuilt
Mark of the Wolftraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Lunar_WolfMark
Hungry Like The Wolftraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_HungryLikeTheWolf
Grumpy Wolftraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_GrumpyWolf
Friskytraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Frisky
Sensitive Hearingtraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_SensitiveHearing
Mark of the Hunttraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Lunar_HuntMark
Easy Excitabletraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_EasyExcitable
Carnivoretraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Carnivore
Anti-Capitalist Caninetraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_AntiCapitalistCanine
Big Bad Wolftraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_BigBadWolf
Feels Outcastedtraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_FeelsOutcasted
Hates Being Wettraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_HatesBeingWet
Mark of The Forresttraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Lunar_ForestMark
Mark of the Nighttraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Lunar_NightMark
Pridefultraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Prideful
Territorialtraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_Territorial
Must Be Cleantraits.equip_trait trait_OccultWerewolf_Temperaments_MustBeClean

TÌNH CẢM

Tình cảm là tình cảm nhất thời mà Sim dành cho sim khác sau những tương tác nhất định. Để những điều này hoạt động, bạn cần nhập các thông tin sau TRƯỚC khi cheat.

modifyrelationship [Tên đầy đủ của sim 1] [Tên đầy đủ của sim 2] [X]

X là số bạn muốn thay đổi trong mối quan hệ. 
Ví dụ: modifyrelationship Bob Pancakes Eliza Pancakes 30 sentimentTrack_Bitter_ST_GrudgeAgainstPackB

HIỆU ỨNGCHEAT
Hurt by PacksentimentTrack_Hurt_ST_HurtByPackmate
Abandoned PacksentimentTrack_Guilty_ST_AbandonedPack
Fated MatessentimentTrack_Enamored_ST_FatedMates
Grudge Against The Moonwood CollectivesentimentTrack_Bitter_ST_GrudgeAgainstPackA
Wolfy WarmthsentimentTrack_Close_ST_WolfyWarmth
Full Moon First KisssentimentTrack_Enamored_LT_FullMoonFirstKiss
Grudge Against The WildfangssentimentTrack_Bitter_ST_GrudgeAgainstPackB
Lycan BondsentimentTrack_Close_LT_LycanBond
Fated to WedsentimentTrack_Enamored_LT_FatedToWed
Furious Pack RivalrysentimentTrack_Furious_ST_PackRivalry
Fate DefiedsentimentTrack_Guilty_LT_FateDefied
Big Sad WolfsentimentTrack_Guilty_ST_BigSadWolf

Author Signature for Posts

By Ariki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap